Informacja dla maturzystów

Dodano: 21 maja, 2020

Szanowni Maturzyści

Procedura organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w III LO w Toruniu w 2020r.

Przypominamy o uwzględnieniu remontu mostu, czyli dostatecznie wczesnym wyjściu z domu w celu punktualnego dotarcia na egzamin. Informacja z wydziału edukacji.

Instrukcja wejścia na egzamin maturalny 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

  1. W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany tylko w części pisemnej.
  2. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.
  3. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić tylko absolwent, który:
    • w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
    • jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
  4. Absolwent, o którym mowa w punkcie 3), może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekaże informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Do informacji należy dołączyć oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu (o którym mowa w punkcie 3) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Załącznik do pobrania ze strony CKE

Informację i oświadczenie, o których mowa w punkcie 4) można przesłać mailem (w postaci skanu ) na adres  sekretariat@3lo.torun.pl albo dostarczyć osobiście.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku  jest opublikowany na stronie www.cke.gov.pl

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego na stronie https://www.oke.gda.pl/

Egzamin maturalny, a względy zdrowotne

Jeśli absolwent szkoły przystępujący do egzaminu maturalnego w tym roku ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić taką sytuację do dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra